Avís legal

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris del lloc web www.postresmasgrau.com. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir al lloc web i utilitzar o interactuar amb les seves pàgines implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web és l’empresa Postres Masgrau, SL –en endavant “Postres Masgrau”–, amb domicili social a C. Vilamitjana, 35, 08571 Sant Vicenç de Torelló (Barcelona), amb el NIF núm. B60626512

CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Finalitat de la web

El lloc web www.postresmasgrau.com té per finalitat oferir informació sobre tecnologia i actualitat d’Internet, així com també informació sobre Postres Masgrau i els seus serveis.

2. Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del lloc web www.postresmasgrau.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de Postres Masgrau, a qui en correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Postres Masgrau, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L’usuari reconeix que, en introduir, crear o compartir continguts en aquest lloc web, atorga expressament sense cap contraprestació i de forma irrevocable permís a favor de Postres Masgrau perquè pugui utilitzar, copiar, comunicar, fer públic i distribuir el contingut de l’usuari pel lloc web.

3. Condicions generals

Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web postresmasgrau.com, que es posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a aquest lloc web n’implica l’acceptació sense reserves.

4. Permisos

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius de la web. 2) Que es realitzi amb la intenció exclusiva d’obtenir la informació continguda per a un ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució o comunicació pública, transformació o descompilació, sense el consentiment exprés del seu titular.

5. Accés a la web

Tant l’accés a la web com l’ús que pugui fer-se de la informació que inclou és responsabilitat exclusiva de qui el fa. El titular no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. Postres Masgrau no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (Software i Hardware), als fitxers o documents que s’hi guardin, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

El titular de la web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, pel que fa al seu contingut, ni que estigui sempre actualitzat, encara que realitzarà els esforços corresponents per tal d’evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

6. Enllaços a d’altres webs

El titular de la web no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació continguda a pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina postresmasgrau.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En cas que el titular tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per tal de suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent tan aviat com sigui possible.

7. LOPD – Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

El titular de la web posa a disposició de l’usuari formularis a través dels quals pot fer arribar comentaris, i facilita també un correu electrònic per rebre consultes o peticions d’informació. L’usuari consenteix expressament i autoritza a Postres Masgrau el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formulari i correu electrònic, per a:

– La gestió del contingut, informació i/o dades relatives als perfils de cadascun dels usuaris, com també respecte al contingut, informació i/o dades generades en interactuar l’usuari amb el Lloc web com a espai virtual per a aquestes utilitats i/o funcions.

– Enviament d’informació sobre els serveis de Postres Masgrau que hagi sol·licitat mitjançant els formularis de la web, per email o per qualsevol altre mitjà.

L’usuari consenteix que les dades que ens faciliti, si s’escau, restin incorporades als fitxers de Postres Masgrau, degudament notificats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a finalitats de gestió de clients o possibles clients.

En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que qui ens ha fet arribar les dades n’és el titular. Postres Masgrau guardarà les dades personals rebudes a través dels formularis o comptes de correu de la pàgina web en total secret, llevat del nom indicat com a remitent, garantint-ne la confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adients per evitar-ne l’alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i/o accés no autoritzats. De la mateixa manera, aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a terceres entitats, fóra dels casos autoritzats per la llei. L’accés o ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari n’implica el consentiment i l’acceptació de les condicions exposades en aquesta política de privacitat.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment davant Làctics masgrau, scp , C. Vilamitjana, 35, 08571 Sant Vicenç de Torelló (Barcelona), o per email a info@postresmasgrau.com.

Postres Masgrau no fa servir tècniques de “spamming” i tractarà només les dades que l’usuari transmeti a través dels correus electrònics habilitats a la web.

8. Enllaços d’hipertext

Pel que fa als enllaços que es facin a la nostra pàgina web, cal que respectin escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços, quan es realitzin de manera que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat i, especialment, no es puguin mantenir els “frames” de la pàgina Web d’origen. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió en l’usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple mantenint la URL de la web original, o de manera que la web original s’aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets del titular.

9. Modificacions de la web

Postres Masgrau es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda a la seva web o en la seva configuració i presentació.

10. Responsabilitats

Postres Masgrau no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, caigudes a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web funcioni de manera constant, fiable i correcta, sense retards o interrupcions.

Postres Masgrau es reserva el dret de poder modificar la present política de privacitat a fi d’adaptar-la a novetats legislatives eventuals, canvis en codis tipus, o per motius estratègics o corporatius. Tot plegat, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

Postres Masgrau té com a objectiu principal garantir la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollides a través de qualsevol sistema que en permeti la transmissió, viatjant per canals raonablement segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment de la legislació que estigui vigent a cada moment en aquesta matèria.

Postres Masgrau no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d’enllaços des de la web. Postres Masgrau no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats.

L’usuari es compromet a utilitzar la web de Postres Masgrau conforme a l’establert en aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús, i es compromet igualment a utilitzar el blog de forma no contrària a la legislació vigent o de mala fe, i de conformitat amb l’ordre públic i els bons costums.

La possibilitat oberta a l’usuari de deixar comentaris a les diferents entrades de blog suposa l’acceptació d’unes regles mínimes d’educació, respecte a l’ordre públic i als bons costums, a les normes legals vigents aplicables, i al sentit comú. En aquest sentit, a títol enunciatiu, però no exhaustiu, enumerem les següents prohibicions: (a) No s’admetran comentaris o continguts que incloguin insults, difamaciones, amenaces, vexacions o expressions que puguin resultar incòmodes respecte a alguns participants o usuaris, o a qualsevol persona o institució; (b) No es permetran comentaris que es considerin obscens, racistes o xenòfobs; (c) Es prohibeixen continguts que promoguin activitats il·legals, com ara la pornografia infantil, terrorisme, curses il·legals, etc., o incitin a la violència en general; (d) Els continguts que s’enviïn des de robots informàtics amb la intenció de generar danys a la web seran considerats spam i s’eliminaran.

En emplenar el formulari per deixar un comentari, l’usuari declara que cap dels materials audiovisuals, gràfics, comentaris, històries, notícies, etc., que s’hi pugin, exposin, publiquin i distribueixin no infringeix els drets de qualsevol tercer, incloent-hi els drets d’autor, pròpia imatge, marca, privacitat, publicitat o altres drets personals o de propietat intel·lectual i que d’igual manera, no inclouran cap contingut denigrant, difamatori o il·legal.

En cap cas Postres Masgrau serà responsable dels danys que pogués causar l’usuari per l’ús errat o indegut respecte a tercers, essent responsabilitat única i exclusiva de l’usuari del blog. L’usuari assumirà totes les despeses, indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per l’incompliment de normes legals i d’aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús.

En tot cas, Postres Masgrau col·laborarà tant com calgui amb les autoritats judicials, si fos el cas, per aturar els actes il·legals o contraris a la bona fe contra Postres Masgrau o qualsevol tercer, i per identificar els usuaris que actuïn de forma contrària a la norma legal i a aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús.

Postres Masgrau podrà monitorizar els continguts que els usuaris pugin als seus portals, blogs o webs amb la finalitat de servir de filtre a actes il·legals o de mala fe, sense que això suposi que Postres Masgrau sigui responsable dels continguts pujats a la seva web pels usuaris. Aquesta mesura simplement és preventiva i de col·laboració amb l’administració judicial, amb el benentès que, encara que estigui col·laborant, es poden escapar continguts contraris a la legalitat i a la bona fe per part dels usuaris, els quals seran els únics responsables dels continguts que publiquin a la web de Postres Masgrau.

11. Cookies

La web de Postres Masgrau utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer-ne la freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d’accés a àrees restringides. També facilitaran eventualment la visualitzación d’elements de publicitat en funció de criteris predefinits per Postres Masgrau, que podran activar-se per cookies servides per tal entitat o per tercers que prestin aquests serveis per compte de Postres Masgrau.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

12. Fur aplicable

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per a conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquest clausulat són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals corresponents a la ciutat de Vic. El titular es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establertes. Les modificacions s’inclouran de forma destacada a la web.